ෂාපේ සංසදය

Forum

දැනුම්දීම්
සියල්ල ඉවත් කරන්න

බළලෙකුට ලබා දිය යුතු එන්නත් මොනවාද සහ කවදාද?

1 තැපැල්
1 පරිශීලකයන්
0 ප්රතික්රියා
688 අදහස්
Forum
(@newsafesharoeiadmin)
සාමාජිකයෙකි පරිපාලක
සම්බන්ධ වූයේ: 1 වසරකට පෙර
තැපැල්: 1
මාතෘකාව ආරම්භකය  

හෙලෝ!

බළලුන්ට එන්නත් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සොයා ගැනීමට ඔබට මට උදව් කළ හැකිද? බළලෙකුට ලබා දිය යුතු එන්නත් මොනවාද සහ කවදාද? එන්නත් කිරීමෙන් පසු මා සතුව විශේෂ ලියකියවිලි කිහිපයක් තිබිය යුතුද?


   
උපුටා ගැනීම
මෙම දැන්වීම: